Civiciti facilitarà la gestió de les propostes ciutadanes i la seva selecció final per a la inclusió en els pressupostos públics. La plataforma, a més, potenciarà la participació mitjançant l’ús de tecnologies orientades a afavorir la implicació de tots els ciutadans.

Civiciti implementarà en la seva plataforma les diferents fases establertes per a la gestió del pressupost participatiu. Aquestes pasos contemplen des de la informació del procés, la captació de propostes, el debat, la priorització de les aportacions, fins a la presentació i el retorn a la ciutadania dels resultats de les idees més votades.

La plataforma comptarà també amb un cuadre de comandament per a l’Observatori de Participació Ciutadana que proporcionà indicadors sobre l’evolució d’aquesta i del grau de compliment dels objectius previstos. Aquesta anàlisi es segmentarà per sexe, edat, localització geogràfica i / o data.

Espai per a les associacions
La plataforma Civiciti també disposa d’un espai perquè les diferents associacions de la localitat puguin difondre la seva activitat, publicar la seva pròpia informació, recollir suports i, també, realitzar processos participatius interns.

Calendari:

Fase I: Difusió i recepció de propostes. Data finalització: juny 201 8.
Fase II. Estudi i classificació de propostes. Data finalització: juliol 201 8.
Fase III. Constitució taules de barri. Data finalització: juliol 2018.
Fase IV. Debats de priorització. Data finalització: juliol 2018.
Fase V. Remissió propostes a Juntes de Districte. Data finalització: setembre 2018.
Fase VI. Remissió de propostes a Consell Social. Data finalització: setembre 2018.
Fase VII. Enviament proposicions al Ple. Data finalització: novembre 2018.
Fase VIII. Avaluació. Data finalització: octubre 2018.
Fase IX. Informe del procés. Data finalització: març el 2019.