Jordi Collado Llombart. Director Garbí Pere Vergés Badalona.

La Escola Garbí Pere Vergés de Badalona és una escola concertada, laica, oberta i plural que té 870 alumnes d’infantil 3 a 2º de batxillerat, en dues línies.

Forma part de la Fundació Escoles Garbí i juntament amb una altra escola germana, va ser fundada pel pedagog Pere Vergés i per tant, ambdues són heretades de l’Antiga Escola del Mar i del moviment Escola Nova.

En la Fundació Escoles Garbí formem als homes i dones del futur com a ciutadans proactius, capaços de transformar la societat en què vivim, en un entorn just, solidari i sostenible.

Els nostres alumnes, acompanyats per uns educadors que són referents a tot moment i en un entorn d’atenció personalitzada, aprenen a pensar, sentir, estimar i actuar amb una metodologia vivencial d’aprenentatges i valors, la qual cosa els permet liderar i desenvolupar el seu projecte vital, des dels 3 als 18 anys.

L’Escola Garbí Pere Vergés s’estructura com una ciutat ideal on tots exerceixen els seus drets i els seus deures. La ciutat actua com a motor i generador d’una convivència basada en el respecte, la llibertat i la responsabilitat.

El nostre propòsit educatiu és capacitar als nostres alumnes perquè actuïn com a ciutadans conscients del món en el qual viuen, perquè valorin la bellesa i actuïn amb respecte per la societat i l’entorn i perquè siguin ciutadans feliços i competents.

Llibertat, responsabilitat i respecte són els nostres valors fonamentals, presents en totes les activitats. Els alumnes tenen la llibertat de decidir, de trobar el seu camí, d’enfocar la seva vida cap a on ells prefereixin. Però hauran de fer-ho amb responsabilitat, auto limitant-se, coneixent els seus punts forts i les seves manques, enfocant-se a aconseguir l’objectiu vital que s’hagin proposat amb esforç i dedicació. I sempre amb respecte envers als altres, a ells mateixos i al món que els envolta.

Per aconseguir aquests objectius estem convençuts que l’única manera és donar als nostres alumnes espais i temps educatius on exercir i practicar els valors i actituds que els faran ciutadans responsables. És per això que organitzem el centre com un model de ciutat on els alumnes realitzen activitats cíviques de participació, de col·laboració, de servei i de govern.

Els oferim oportunitats on tinguin llibertat de governar i decidir i ells aprenen la responsabilitat de la presa de decisions. Són respectats per exercir un càrrec i aprenen a respectar el càrrec d’uns altres. Entenen que la societat, l’escola, funciona per l’aportació de tots al bé col·lectiu. Tot això practicant-ho i vivint-ho, ja que els valors no s’ensenyen, s’aprenen actuant dia a dia, guanyant autonomia moral.

L’organització educativa del centre per a la pràctica de tot l’anterior es basa en les activitats que cridem de Vida Social. Activitats per al funcionament del dia a dia de la nostra ciutat-escola, per passar de la responsabilitat personal a la cívica i social. Aquestes activitats són: els colors, els càrrecs, els consells, l’aprenentatge-servei i el voluntariat.

Els colors – L’esforç personal per al benefici col·lectiu

Tot alumne, des d’infantil 4, escull pertànyer a un de tres colors (blanc, verd o blau). Tots els alumnes del mateix color pertanyeran a ell en mode d’equip, grup, partit o família. S’utilitza la divisió per colors per organitzar grups, equips, el treball col·laboratiu, algunes competicions. Els alumnes aprenen que el seu esforç contribueix a l’èxit del seu color, alhora que al funcionament general del centre. Els colors són utilitzats en la pràctica esportiva, organitzant la carrera de colors on alumnes de totes les edats d’un color faran relleus per aconseguir la victòria. Quan un alumne realitza un bon treball és premiat amb punts o desenes de punt. El color que més desenes aconsegueix participarà més al govern del centre, formant el Consell General.

Els càrrecs – La responsabilitat del comandament

Els alumnes a les classes tenen càrrecs. Des dels més petits de 3 anys, on la seva responsabilitat és donar el bon dia alhora que passen llista, als majors, que són mediadors o responsables de IT, passant pels jardiners, els bibliotecaris, els cronistes, els responsables d’ordre i higiene o els responsables dels escacs. Hi ha càrrecs de funcionament com els responsables de l’ordre o els jardiners, i càrrecs de govern i representació com els representants de classe o caps del color (“caps” de color). La majoria de càrrecs són rotatius excepte els de representació i govern que s’escullen per sufragi universal. Tots els alumnes exercint un càrrec practiquen la responsabilitat de governar, el respecte a aquell que té el càrrec i a col·laborar, pensant que un podrà estar en el lloc de l’altre en breu. Els mateixos càrrecs de les diferents classes tenen reunions de càrrecs: trobades setmanals de treball per detectar necessitats i planificar accions conjuntes, liderats per un coordinador general. Tots ells exerceixen la llibertat del govern, amb la responsabilitat i respecte que comporta.

Els consells – La participació al govern

Al centre hi ha quatre òrgans de govern formats per alumnes. El Consell General, El Consell Auxiliar, el Consell de Secundària i Els CapsGenerals de Color. Cada consell es reuneix setmanalment amb l’adreça de la seva etapa o la direcció general amb funcions executives i legislatives.

El Consell General i el Consell Auxiliar estan formats pels coordinadors dels càrrecs de les classes de primària, el general de sisè i l’auxiliar de tercer i es constitueix cada cinc o sis setmanes. Els bibliotecaris tindran el Bibliotecari General, els jardiners el Jardiner General, etc. S’accedeix al càrrec pertanyent al color que millor puntuació hagi obtingut en el període anterior a la renovació. La seva principal funció és liderar i coordinar el treball de tots els càrrecs de primària.

El Consell de Secundària i els Caps Generals de Color, són dos òrgans que reuneixen els representants de cada color de secundària i primària respectivament i es constitueix cada inici de curs. Els representants són escollits per sufragi universal entre els alumnes del mateix color. Per a això s’organitza una campanya electoral, unes eleccions i en finalitzar el mandat, una rendició de comptes. En aquests consells tenen funcions de representació de la institució, legislatives respecte la normativa del centre i executives.

L’hora de Vida Social: APS i voluntariat

Una hora setmanal per grup la dediquem a realitzar activitats d’aprenentatge-servei al centre. Participen en la cuina, en recepció, en el manteniment, en la jardineria, accions d’escola verda, també els més majors com a ajuda a les classes d’infantil, o preparant les activitats de laboratori dels cursos de primària. El concepte és senzill: realitzes un servei a la comunitat educativa i alhora aprens competencialment.

Els alumnes de secundària realitzen activitats també per a col·lectius fora del centre i algunes fora de l’horari escolar en forma de voluntariat. Es realitzen activitats en residències geriàtriques, centres d’educació especial i es participa en programes socials, campanyes solidàries, etc. Alguns alumnes realitzen reforços educatius per a nens en exclusió social, uns altres participen en activitats de defensa dels animals, tot això en horari de tardes o de finalització de setmana.

Totes aquestes activitats són avaluables, i es reflecteixen en els informes d’avaluació que es reporten a les famílies. El sistema d’avaluació 100% competencial aquí no té casbuda i seria objecte d’un altre article.

En definitiva, l’objectiu de tota aquesta organització és formar als nostres alumnes en competències per a la vida. Per donar-los eines, aptituds i experiències que estem convençuts que els seran tant o més útils que els coneixements curriculars en el seu futur personal i professional. Per formar ciutadans lliures, feliços, competents i amb consciència cívica, participativa i social.